Charakterystyka organizacji prowadzących profilaktykę

BAZA 1000 ORGANIZACJI to hasło, pod jakim dla potrzeb projektu PROFNET prowadzono badanie sektora NGO zajmujących się profilaktyką uzależnień. Liczba 1000 odnosi się do wstępnie zakładanej ilości organizacji, które wezmą udział w badaniach.
Do organizacji docieraliśmy na kilka sposobów:

  • korzystając z list wyników konkursów na działania w obszarze profilaktyki uzależnień ogłaszanych przez jednostki samorządowe organizujące takie konkursy (np. urzędy gmin)
  • korzystając z listy prenumeratorów Serwisu Informacyjnego NARKOMANIA
  • korzystając z bazy NGO prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor

Dotarcie do tysiąca organizacji realizujących profilaktykę okazało się trudniejsze niż wskazywały przeglądy baz. Część organizacji, które mają wpisaną w statucie profilaktykę, nie prowadzi zadań profilaktycznych, lub jako takie określa działania faktycznie nie związane z profilaktyką.

W bazie Klon/Jawor „profilaktyka uzależnień” nie występuje jako kategoria, w związku z czym docieraliśmy do organizacji działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym i badaliśmy te, w których zadeklarowano prowadzenie profilaktyki uzależnień.

Badania były prowadzone metodą CATI. Pierwszy etap – zakończony na przełomie sierpnia i września – pozwolił na umieszczenie w bazie danych 776 organizacji. W drugim etapie (listopad-grudzień br.) baza zostanie rozbudowana do 1000 organizacji.

W etapie I ankieterzy skontaktowali się telefonicznie z 2693 organizacjami. Kontakty te zakończyły się wpisaniem do bazy 776 organizacji, co stanowi 29% podjętych prób. A więc sukcesem zakończyło się nieco mniej niż jedna trzecia prób.

Najczęstsze powody niepowodzenia to:

  • nieprowadzenie profilaktyki uzależnień przez organizację, co dotyczyło 1041 placówek (39% tych, z którymi nawiązano kontakt). Najczęściej były to organizacje z kategorii przeciwdziałania uzależnieniom bazy Klon/Jawor, oferujące np. terapię osobom już uzależnionym, albo prowadzące profilaktykę innych patologii społecznych niż uzależnienia
  • brak kontaktu (20% – 535 organizacji). Możliwe, że było to spowodowane tym, że badania były prowadzone w sezonie urlopowym (w sierpniu)
  • 5% organizacji (129) odmówiło udziału w badaniach, w przypadku 4% (116 organizacji) respondenci przełożyli rozmowę, a później nie udało się przeprowadzić wywiadu. Automatyczna informacja „nie ma takiego numeru” pojawiła się w 3% przypadków

W kilku przypadkach nie przeprowadzono wywiadu albo dlatego, że rozmowa została przerwana przez respondenta, albo ze względu na fakt, iż organizacja już nie działa.

Poniżej prezentujemy w formie slajdów charakterystykę organizacji uczestniczących w pierwszym etapie badań.

Szczegółowe informacje na temat organizacji oraz ich działań znajdują się w bazie organizacji na naszej stronie. Wyszukiwarka umożliwia zapoznanie się z informacjami na temat danej organizacji po wpisaniu jej nazwy (lub części nazwy) albo wyszukuje organizacje spełniające co najmniej jedno z 4 kryteriów:

  • lokalizacja terytorialna (województwo) organizacji
  • rodzaj działań profilaktycznych
  • grupa docelowa oddziaływań profilaktycznych
  • typ udzielanego wsparcia/pomocy
Skip to content